Oценка на екосистемната услуга „вода”, осигурявана от водоохранните горски територии в Bългария.

Шулева, Н., Р. Милчев, Е. Драгозова, А. Петрова, Н. Александров, К. Колев, Ф. Йорданова, П. Малковска, Р, Пейчева, Н. Чехларова. 2019. Oценка на екосистемната

Read more

Онлайн конкурс „Розетка“ за развитие на дигиталната компетентност

Чехларова.Н. Онлайн конкурс „Розетка“ за развитие на дигиталната компетентност. В: Педагогически форум. Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора, бр.3. 2016. ISSN 1314-7986; DOI: 10.15547/PF.2015.058 https://www.dipkusz-forum.net/article/184/onlajn-konkurs-rozetka-za-razvitie-na-digitalnata-kompetentnost

Read more

Проверка и подобряване на дигиталната компетентност и общата култура чрез симетрии

Чехларова, Н., К. Чехларова, Проверка и подобряване на дигиталната компетентност и общата култура чрез симетрии, В: електронен сборник “Инструменти за привлекателно образование”, 2015,  ISBN

Read more

Динамични композиции в стил Анди Уорхол

Чехларова, Т., Н. Чехларова. Динамични композиции в стил Анди Уорхол. В: Педагогически форум. Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора, бр.2. 2013.с. 56-62  ISSN 1314-7986 https://www.dipkusz-forum.net/article/240/dinamichni-kompozicii-v-stil-andi-uorhol    

Read more