Publications

Distance Learning in “Ivan Vazov” Secondary School in Stara Zagora during the 2020/2021 school year

Chehlarova, T., D. Tsvyatkov, N. Chehlarova. (2021). Distance Learning in “Ivan Vazov” Secondary School in Stara Zagora during the 2020/2021 school year. Strategies for Policy in Science and Education. 29(6). pp.568-580 https://doi.org/10.53656/str2021-6-3-dist

https://azbuki.bg/uncategorized/distanczionnoto-obuchenie-v-cu-ivan-vazov-v-stara-zagora-prez-uchebnata-2019-2020-g/

You may also like...